New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
PradžiaTaisyklės

[Taisyklės]

IŠSKIRTINIŲ AUTOMOBILIŲ PARODOS „MEMEL MOTOR FEST 2019“ RENGINIŲ DALYVIO TAISYKLĖS:

1 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Automobilių mėgėjų vasaros sezono atidarymo „MEMEL MOTOR FEST 2019“ renginio (toliau tekste – Renginiai) dalyvio taisyklės (toliau tekste – Taisyklės) nustato bendruosius reikalavimus Renginio dalyviams.
2. Taisyklės taikomos ir jų privalo laikytis visi Renginio dalyviai.

3. Šių taisyklių tikslas – populiarinti automobilizmo kultūrą Lietuvoje, skatinti automobilių savininkų ir naudotojų rūpinimąsi technine automobilio būkle, užtikrinti Renginio dalyvių, jų turto ir Renginio lankytojų saugumą, nustatyti dalyvių teises bei pareigas.
4. Renginio organizatorius – UAB “BRAVO GRUPE” juridinio asmens kodas 304359854, buveinės adresas Sudvajų g. 22-13,Alytus; 5. Renginio organizatorius: Edmundas Dargis, tel. Nr.: +370 677 87 400, el. pašto adresas: info@mmf.lt.

6. Reginio laikas – “Vilnius. Memel Motor Fest” 2019 m. gegužės 25d. nuo 12 val. iki 18 val., “Klaipėda. Memel Motor Fest” 2019 m. birželio 5d. nuo 12 val. iki 18 val., “Kaunas. Memel Motor Fest” 2019 m. rugsėjo 7 d. nuo 12 val. iki 18 val.,
7. Renginio vietos: Gedimino prospektas, Vilnius, Pilies g. 4, Klaipėda, Rotušės aikštė, Kaunas.

II. DALYVAVIMAS RENGINYJE

8. Renginyje dalyvauja fiziniai, ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, ir juridiniai asmenys, užpildę šių taisyklių 9 punkte nurodytą dalyvio registracijos paraišką, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais sumokėję Renginio dalyvio mokestį, į Renginio vietą atgabenę tvarkingus, nuplautus, švarius automobilius, ir įvykdę kitas šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas.

9. Renginio dalyvių skaičius ribotas. “Vilnius. Memel Motor Fest” dalyvių registracija vyks nuo 2019m. kovo 4d. iki 2019m. iki gegužės 25d., 23.00val., “Klaipėda. Memel Motor Fest” registracija vyks nuo 2019m. balandžio 4d. 23.00val. iki 2019m. iki birželio 6d. 23.00val, “Kaunas. Memel Motor Fest” registracija vyks nuo 2019m. liepos 1d. iki 2019m. iki rugsėjo 5d. 23.00val. Dalyviai tinklapyje www.mmf.lt privalo užpildyti dalyvio registracijos paraišką ir sumokėti 20 (dvidešimt) eurų. Renginio dalyvio mokestį (toliau – Dalyvio mokestis) bankiniu mokėjimo pavedimu į Renginio organizatoriaus vardu atidarytą banko sąskaitą SWED BANK Nr. LT537300010157243377, arba grynaisiais pinigais Renginio dieną Renginio organizatoriui Renginio vietoje, ne vėliau kaip iki Renginio pradžios. 10. Renginio organizatorius nepriima Renginio dalyvių paraiškų, kurios yra netinkamai ir/arba nepilnai užpildytos, Renginiui numatomas pristatyti automobilis neatitinka šiose taisyklėse numatytų reikalavimų Renginyje eksponuojamiems automobiliams.

11. Renginio organizatorius turi teisę sustabdyti Renginio dalyvių registraciją anksčiau 9 punkte nurodytos datos, jei paraiškas pateikusių dalyvių skaičius atitinka Renginio organizatoriaus numatytą maksimalų Renginio dalyvių skaičių. Tuo atveju, jei paraiškų, dalyvauti renginyje pateikta daugiau nei Renginio organizatoriaus numatytų Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Renginyje dalyvauja Renginio organizatoriaus elektroniniu paštu patvirtinti Renginio dalyviai.

12. Renginio dalyvis, sumokėjęs Dalyvio mokestį, gali dalyvauti regninio “TOP10” gražiausių automobilių rinkimuose.

1

IŠSKIRTINIŲ AUTOMOBILIŲ PARODOS „MEMEL MOTOR FEST 2018“ RENGINIO DALYVIO TAISYKLĖS:

2 13. Renginio dalyvis gali lamėti ne daugiau kaip dviejuose “TOP10” nominacijų apdovanojimuose.
14. Kiekvienas užsiregistravęs Renginio dalyvis savaime sutinka, kad Renginio organizatoriai visas Renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

III. DALYVAVIMAS RENGINYJE

15. Renginio organizatorius suteikia Renginio dalyviams plotą Renginio vietoje Renginio metu eksponuoti automobilį (toliau – Eksponatas). Renginio organizatoriaus suteiktu plotu Renginio dalyvis gali naudotis tik Eksponatui demonstruoti. Jokiems kitiems tikslams Renginio dalyvis jam suteikto ploto naudoti negali.

16. Eksponatui demonstruoti reikalingas Renginio vietos plotas Renginio dalyviui suteikiamas tik Renginio laikui, t.y. “Vilnius. Memel Motot Fest” nuo 2019 m. gegužės 25d. 12 val. iki 2019 gegužės 25d. 18val., “Klaipėda. Memel Motot Fest” nuo 2019 m. birželio 8d. 12 val. iki 2019 birželio 8d. 18val., “Kaunas. Memel Motot Fest” nuo 2019 m. rugsėjo 7d. 12 val. iki 2019 rugsėjo 7d. 18val.

17. Renginio dalyvio Renginio metu demonstruojamas eksponatas, naudojami įrengimai ir įrenginiai, paviljonai, stendai Renginio dalyviui suteiktame Renginio vietos plote turi būti sumontuoti ne vėliau kaip iki “Vilnius. Memel Motot Fest” nuo 2019 m. gegužės 25d. 11 val., “Klaipėda. Memel Motot Fest” nuo 2019 m. birželio 8d. 11 val. “Kaunas. Memel Motot Fest” nuo 2019 m. rugsėjo 7d. 11 val.

18. Viso Renginio metu Renginio dalyvio demonstruojamas Eksponatas, sumontuoti įrenginiai, įrengimai, paviljonai, stendai ir visas kitas dalyvio inventorius privalo būti švarūs, techniškai tvarkingi, nekelti grėsmės ir pavojaus Renginio lankytojų ir Renginio dalyvių sveikatai ir gyvybei, jų turtui, negadinti Renginio vietos, įskaitant, bet neapsiribojant, grindinio ir vejos.
19. Renginio dalyvis užtikrina, kad Renginio vietoje jam suteiktas Renginio vietos plotas būtų švarus ir tvarkingas viso Renginio metu bei pasibaigus Renginiui. Po Renginio dalyvis jam suteiktą plotą privalo palikti sutvarkytą ir švarų. Eksponatus, įrengimus, įrenginius, stendus, paviljonus ir kitą naudotą techniką savo lėšomis išsigabenti ne vėliau kaip “Vilnius. Memel Motot Fest” nuo 2019 m. gegužės 25d. 18 val., “Klaipėda. Memel Motot Fest” nuo 2019 m. birželio 8d. 18 val. “Kaunas. Memel Motot Fest” nuo 2019 m. rugsėjo 7d. 18 val.
20. Renginio dalyvis turi teisę savo lėšomis ir rizika pasitelkti trečiuosius asmenis įrengiant ekspoziciją jam sutiktame Renginio vietos plote, tačiau už šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų įvykdymą prieš Renginio organizatorių atsakingas yra Renginio dalyvis.
21. Renginio dalyvis privalo raštu suderinti ekspozicijos, numatomos eksponuoti Renginyje, įrengimo projektą su Renginio organizatoriumi ir ją įrengti ir įrengti tik gavęs Renginio organizatoriaus raštišką sutikimą.
22. Renginio dalyvis Renginyje gali eksponuoti tik paraiškoje Renginio organizatoriui nurodytus, užregistruotus ir Renginio organizatoriaus patvirtintus eksponatus.
23. Renginio dalyvis savo Eksponatą, nurodytą paraiškoje, gali demonstruoti tik Renginio organizatoriaus jam suteiktame Renginio vietos plote.
24. Renginio dalyvis neturi teisės jokiu teisiniu pagrindu jam suteikto Renginio vietos ploto perduoti trečiajam asmeniui.
25. Visa Renginio dalyvio Renginio metu naudojama išorinė vaizdinė reklama prieš ją įrengiant turi būti suderinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Už išorinės

2

vaizdinės reklamos įrengimą ir eksponavimą, nesilaikant Lietuvos Respublikos tesisės aktų reikalavimų, Renginio metu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako Renginio dalyvis.

IŠSKIRTINIŲ AUTOMOBILIŲ PARODOS „MEMEL MOTOR FEST 2018“ RENGINIO DALYVIO TAISYKLĖS:

26. Išorinę vaizdinę reklamą Renginio dalyvis gali naudoti tik jam suteiktame Renginio vietos plote.
27. Eksponatų saugumu jų atvežimo, sumontavimo, eksponavimo Renginio metu, išmontavimo ir išvežimo po Renginio savo lėšomis rūpinasi Renginio dalyvis.

28. Renginio organizatorius dėl jokių priežasčių neatsako ir jokiais būdais bei formomis neatlygina Renginio dalyviui nuostolių, atsiradusių dėl Renginio dalyvio Ekspozicijos sugadinimo ir/arba sunaikinimo sumontuojant ekspoziciją, eksponuojant, išmontuojant ir ją išgabenant.

29. Renginio dalyvis privalo Renginyje eksponuojamą turtą apdrausti ne mažesne kaip jo rinkos arba atkūrimo verte. Renginio dalyvis pareiškia, kad supranta ir jam žinoma, kad visa su šio punkto reikalavimo neįvykdymu susijusi rizika ir galimi nuostoliai tenka pačiam Renginio dalyviui.
30. Renginio dalyvis privalo nedelsiant pranešti Renginio organizatoriui ir kompetentingoms specialiosioms tarnyboms (pagalbos centrui) apie renginio metu Renginio dalyviui suteiktame Renginio vietos plote atsitikusius nelaimingus atsitikimus, techninius įvykius, avarijas.
31. Renginio dalyvis užtikrina, kad jam suteiktame Renginio vietos plote, visu naudojimosi suteiktu plotu metu Renginio dalyvis, pasitelkti tretieji asmenys laikysis viešosios tvarkos, higienos, darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos ekologinės apsaugos reikalavimų ir atlygis visus Renginio organizatoriaus ir/ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius dėl šių reikalavimų nesilaikymo ir/ar netinkamo laikymosi.
32. Renginio organizatorius turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo, nutraukti Renginio dalyvio dalyvavimą Renginyje, jei Renginio dalyvis nesilaiko ir ar netinkamai likosi ši taisyklių reikalavimų. Pranešimas apie pašalinimą iš Renginio pateikiamas raštu Renginio dalyviui. Nutraukus Renginio dalyvio dalyvavimą Renginyje, Renginio dalyvis privalo ne vėliau kaip per 1 val. pašalinti Eksponatą iš Renginio vietos ir sutvarkyti renginio vietą. Renginio dalyviui neįvykdžius šio reikalavimo tai gali padaryti Renginio organizatorius, tačiau visas su priverstiniu Eksponato išgabenimu iš Renginio vietos išlaidas atlygina Renginio dalyvis.

IV. ATSISAKYMAS DALYVAUTI RENGINYJE

33. Jei Renginio dalyvis atsisako dalyvauti Renginyje, apie atsisakymą jis privalo raštu pranešti Renginio organizatoriui ne vėliau kaip iki 1 diena iki renginio pradžios.
34. Atsisakymą dalyvauti dalyvis pateikia el. paštu, 5 punkte nurodytu adresu.
35. Renginio dalyviui atsisakius dalyvauti Renginyje arba neatvykus į Renginio vietos plotą ir nesumontavus ekspozicijos, Renginio organizatorius turi teisę laiku neatvykusį Renginio dalyvį pašalinti iš Renginio, informuojant jį raštu, elektroninio pašto adresu, nurodytu paraiškoje, ir jam skirtą plotą paskirti kitam Renginyje pageidaujančiam dalyvauti asmeniui.

V. KITOS SĄLYGOS

36. Visi Renginio dalyviai iš Renginio organizatoriaus gauna lipduką – leidimą, Renginio dalyvio technikai įvažiuoti į Renginio teritoriją. Lipdukas išduodamas tik paraiškoje Renginio dalyvio nurodytai transporto priemonei. Lipdukas-leidimas privalo būti pritvirtintas ant

3

priekinio stiklo, kad būtų gerai matomas viso Renginio metu. Draudžiama leidimą-lipduką perduoti kitam dalyviui.
37. Už šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, Renginio dalyvio ir/arba jo pasitelktų trečiųjų asmenų padarytų nuostolių atlyginimą atsako Renginio dalyvis.

IŠSKIRTINIŲ AUTOMOBILIŲ PARODOS „MEMEL MOTOR FEST 2018“ RENGINIO DALYVIO TAISYKLĖS:

38. Reginio dalyvis šiomis Taisyklėmis pareiškia, kad turi teisę Renginyje eksponuoti paraiškoje nurodytą Eksponatą, viso Renginio metu naudotis ekspozicijoje naudojamais prekių ženklais bei kitais intelektinės nuosavybės objektais. Renginio dalyvis pareiškia ir patvirtina, kad iki Renginio dienos yra gavęs visus reikiamus leidimus ir sutikimus. Tuo atveju, jei šiame punkte nurodyti Renginio dalyvio pareiškimai būtų neteisingi visus nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto intelektinės nuosavybės objektų naudojimo atlygina Renginio dalyvis.

39. Renginio dalyvis yra atsakingas už jo, jo darbuotojų ir trečiųjų asmenų, pasitelktų Ekspozicijai įrengti, eksponuot ir išmontuoti, padarytus teisės aktų pažeidimus, nuostolių atlyginimą.
40. Visi ginčai, kilę tarp Renginio organizatorių ir dalyvio sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus išspręsti derybų būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Renginio organizatorius turi teisę keisti ir pildyti taisykles. ——————–